• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Издания

    Значението на създаваната от него космическата ракета Циолковски осмисля така: „Моята ракета трябва да послужи на тази космическа философия [...] Така нареченият технически и научен прогрес е само едно приближаване към решаването на този основен въпрос. [...]“[11] В разговора си с Чижевски Циолковски споделя още: „Аз винаги съм писал за това, че проникването в Космоса е нужно на човечеството, за да «завоюва» околослънчевото пространство, а след това и по-далечното пространство. Общо взето, разбира се, това ще бъде «завоюване» за нефилософа и проникване в усвояването на Космоса и усвояване на материята за философа. Първото е ясно за всички, второто е понятно за малцина. В частност, аз немалко размишлявах по този въпрос и стигнах до извода, че самата природа изисква това изключително в познавателни цели, а не за да търсим извън Земята плодородни полета, хляб, месо, зеленчуци, плодове“.[12]
   Философът Циолковски никога не получава признание в Съветска Русия. За съдбата на човека, в когото като единно хармонично цяло се съчетават ученият и философът, Людмила Шапошникова пише така: „Държавата се заинтересувала от неговите дирижабли и ракети. Но главната част на неговите трудове е била отсечена и не са й обръщали внимание. Това са били философските му трудове, отразяващи космическия мироглед на новото мислене. От гледна точка на съветските идеолози, те са били идеологически непълноценни и даже вредни. Не са ги публикували и са се стараели да не говорят за тях. Била е осъществена насилствена вивисекция върху творчеството на великия руски учен. Жив са го разрязали на две части, отделяйки космическата ракета от космическото съзнание и неговата концепция. От материята на явлението са отсекли неговия дух“.[13]
   Ако кажем, че Циолковски споделя съдбата на инакомислещите в тоталитарната съветска държава, означава да кажем малко, и най-важното – да не уловим същността на случилото се. Русия в края на 19. – началото на 20. век е пространство и време на споменатата вече Духовна революция, в която се ражда ново космическо мислене и ново космическо светоусещане. Те се проявяват първо в изкуството и във философията на руския Сребърен век, а след това и в неочакваните открития на научната мисъл. Богатството на идеите, които вече в началото на 20. век са сформирани в сферата на космическото мислене и на които безспорно принадлежи бъдещето, читателят ще намери в статиите на Л. В. Шапошникова, включени в настоящия сборник. Тук е важно да обърнем внимание на това, че Духовната революция в Русия съвпада в определена степен със Социалната революция от 1917 година и „[т]огава започва това велико противостоене на двете революции, което води отначало до забавяне, а по-късно и до пълно затихване на Духовната революция“.[14] Константин Циолковски не просто принадлежи към „лагера“ на Духовната революция. Той е един от учените основоположници, наред с Владимир Вернадски, Александър Чижевски и Павел Флоренски, на новото космическо мислене. В трагичната и тежка съдба и на четиримата велики руски учени намира ярък израз споменатото по-горе противостоене на двете революции. На Владимир Вернадски – учен със световна слава, „гордост“ на съветската наука – през 30-те години на миналия век е забранено да напуска СССР и е наложена забрана върху публикацията на трудовете му. През 1937 година в Народния комисариат на вътрешните работи срещу него е заведено дело с тежко обвинение в заговор срещу съветската власт, но по волята на съдбата обвинението по-късно е свалено. Александър Чижевски на 21 години става доктор на науките, на 24 получава званието професор, а малко по-късно – в началото на 20-те години на миналия век, е подложен на истински гонения: от него искат да се откаже от научните си постижения в изследването на слънчевата активност и да се покае, като писмено се задължи да не извършва изследвания в тази област и да не се изказва публично. Чижевски не изпълнява нито едно от тези искания и прекарва изключително тежки години на затворничество в ГУЛАГ, като голяма част от научните му трудове са унищожени. Великият учен, философ и свещенослужител Павел Флоренски е осъден на заточение в ГУЛАГ и е разстрелян през 1937 година.
   Идеологическата борба на тоталитарната държава, не допускаща нищо друго освен философията на марксисткия диалектически материализъм, в своята същност, отбелязва Людмила Шапошникова, представлява извечната борба между Светлината и тъмнината, неизменно съпровождаща еволюционното развитие на човечеството през вековете. [15] Носителите на Знание, смята и Чижевски, винаги са срещали и срещат огромно противодействие. Той пише: „Животът на великите хора преминава не само в търсенето на законите на природата, но и в изнурителна, изтощаваща и безкрайна борба с противниците. Такъв живот обикновено е трагичен. [...] Ние обричаме гения на студ и глад, на непрестанна борба с измета на човешкото общество, кариеристите и завистниците... И наблюдаваме с интерес и увлечение тази дива борба, както римляните – кървавите боеве на гладиаторите с дивите животни. Ние в 20. век допускаме инквизиторски методи и изискваме от Галилей да се отрече. Осъждаме гения на затвор или го довеждаме до самоубийство“. [16] Чижевски не случайно споменава Галилей. Откритията и на великия италианец и на руските учени, творящи Духовната революция, влизат в противоречие с официално обявената за времето „истина“. В случая с Чижевски, неговите открития противоречат на установената от държавната идеология в Съветска Русия „истина“, съгласно която производствените отношения са източникът на историческия процес.       Естественонаучните изследвания на Чижевски го отвеждат до неочаквани изводи: историческият процес е част от общия природен процес на планетата и се подчинява на същите космически закони, на които се подчинява всичко в живата и нежива природа. Подобни изследвания, несъответстващи на идеологическите основи на властта, не е могло да бъдат простени.
    Новото космическо мислене се ражда в Русия в резултат на Духовната революция в тази страна. Авторът на сборника справедливо отбелязва – и с това не можем да не се съгласим, – че то е руско явление, притежаващо тенденция към глобализация. [17] На тази културно-историческа особеност тук обръщаме внимание, защото следва да се направи разграничение между новото космическо мислене, наричано още космизъм, и тези елементи, в които намира израз космическото съзнание на древността и които присъстват в една или друга степен в културата на всички народи. Те са свързани преди всичко с митологията и първия вид системно мислене на човека на планетата Земя – митологичното. „Независимо от пространството, в което тя е съществувала – пише Л. В. Шапошникова, – митологията е била пронизана от космологията и не си е представяла човека извън Космоса. Въз основа на всичко това ние можем да твърдим, че митологичното мислене е изначалното космическо съзнание. Човекът от първите векове на своето съществуване е усещал себе си като космически субект, имащ пряко отношение към Вселената и процесите, които протичат в нея. Още в най-ранния период той е знаел чрез митологията за другите светове и за Висшите Сили, действащи в безкрайното пространство, което го обкръжава. Той се е научил да строи домове, отчитайки космическите закономерности, започнал е да шие дрехи, нанасяйки върху тях космически знаци, и да се покланя на могъществото на силите, намиращи се над него, в надземното пространство. Там той е помещавал Космоса. Той е разглеждал Космоса не като мъртва пустота, а като жив, разумен и творящ. Най-ранното изкуство е носило сакрален характер и в него космическите сюжети са намерили ярък израз.“[18]
    Най-древното митологично мислене е било синтетично. Според Людмила Шапошникова „то е представлявало образна цялостност или синтез на различни знания, разпаднали се след това на отделни области на знанието и на различни способи на познанието“. [19] Религиозното мислене, появило се след митологичното, внася първата диференциация, задълбочена впоследствие от научното мислене, формирало се през 17. – 18. век в Европа. Именно тогава се формира и съответстващата на научното мислене материалистическа философия, която признава като единствен способ за познание на действителността емпиричната експериментална наука. По този начин метанаучният способ за познание е изваден за дълго време от системата на познанието, а самото познание е ограничено само до външната страна от съществуването на човека. [20]
   Двадесети век – чрез Русия и формиращото се в нея ново космическо мислене – отново се връща към синтеза на знанията и на способите на познанието, но вече на по-високо стъпало. Владимир Вернадски, Константин Циолковски, Александър Чижевски и Павел Флоренски са първите, които в пространството на традиционната наука поставят проблема за синтеза на науката и метанауката в рамките на нова система на познанието.[21] И четиримата смятат, че тази нова система на познанието трябва да включва не само науката, но и философията в най-широкия смисъл на тази дума, и религиозния опит, и изкуството. И научната област и извъннаучната област в своите постижения откриват истината, но докато науката се основава на експеримента, метанауката в по-голямата си част използва интуицията, вдъхновението, озарението.[22] Самата строго емпирична наука дължи огромна част от своите постижения на така наречените извъннаучни методи на познанието. Известен е изводът, който Вернадски прави в „Трудове по философия на естествознанието“: „Интуицията и вдъхновението – които са основата на най-великите научни открития, впоследствие базиращи се и вървящи по пътя на строгата логика – не се пораждат нито от научната, нито от логическата мисъл, не са свързани със словото и с понятието в своя генезис. В това основно явление и в историята на научната мисъл ние навлизаме в област от явления, все още необхваната от науката, но ние не само не можем да не се съобразяваме с нея, ние трябва да усилим към нея нашето научно внимание.“[23]
   Известно е развитието на събитията в Съветска Русия – потискането на свободната мисъл и задушаването на Духовната революция. Що се касае до западната научна мисъл, то в нейното пространство почти до края на 20. век не възниква въпросът за синтеза на научните и метанаучните способи на познанието. Някои западни учени, изследвайки задълбочено историята на науката, стигат до същите изводи относно значението на метанаучните способи на познанието в развитието на самата наука, които прави и техният предшественик Вернадски. Така например, през 1962 година американският физик и историк на науката Томас Кун в своето изследване „Структурата на научните революции“ заключава: научните революции – научните открития, новите научни теории – са резултат не на размисъл и интерпретация, а на „неочаквани и неструктурни събития“, които учените описват като „пелена, паднала от очите“, „озарение“ и които понякога настъпват по време на сън. „Нито в един обичайно приет смисъл – пише Кун – терминът „интерпретация“ не може да изрази такива проблясъци на интуицията, благодарение на които се ражда новата [научна] парадигма.“[24] За разлика от Вернадски обаче Кун смята, че въпросът за природата на тези явления „се налага да бъде оставен тук без разглеждане и, може би, завинаги.“[25] С други думи, след като установява изключително важната роля на метанаучните способи на познанието в развитието на научното знание, Кун отказва да ги включи в полето на научните изследвания и като следствие – не може да види бъдещето на науката именно във взаимодействието с метанауката. Този резултат е закономерен, като отчитаме, че ученият работи в рамките на традиционната теория на познанието. Според Кун епистемологичната гледна точка, на която се основава западната философия в продължение на три века, не функционира вече ефективно, но той не може да се откаже от нея, поради отсъствието на поне в някаква степен развита алтернатива.[26]  
   Не можем да не се съгласим с Людмила Шапошникова, когато тя отбелязва, че традиционната теория на познанието сдържа развитието на науката и не й дава възможност правилно да осмисли откриваните явления. Като следствие, в науката на 20. век, независимо от редица велики открития – отбелязва тя, – се проявяват определени кризисни тенденции, същността на които е в това, че съществуващата теория на научното познание не съответства на знанията, които новите научни открития ни носят.[27] С течение на времето тези кризисни тенденции се задълбочават и водят все по-често до разсъждения за края на науката. Така например, известният американски биолог Бентли Глас в беседа с Хорган – автор на книгата „Краят на науката“ – споделя:
    „Даже ако обществото хвърли всички свои ресурси за изследвания, науката все едно някога ще достигне точката на намаляване на възвръщаемостта. Защо? Защото науката работи; тя решава проблеми. В края на краищата, астрономите вече са изследвали най-отдалечените точки на Вселената; те не могат да видят какво има извън нейните предели – ако въобще там нещо има. Нещо повече, болшинството физици мислят, че раздробяването на материята до все по-малки и по-малки частици скоро ще се прекрати или вече се е прекратило – ако се погледне от практическа гледна точка. Даже ако физиците открият частици, скрити зад кварковете и електроните, тези знания няма да имат никаква роля или ще имат твърде малка роля за биолозите, които вече знаят, че по-голямата част от важните биологически процеси протича на молекулярно и на по-високо ниво.
– Тук е границата за биологията – пояснява Глас – и вие не можете да разчитате, че някога ще може да я преминете, и причината за това е проста – тя е в природата на състава на материята и енергията.
В биологията, смята Глас, най-великите революции са в миналото. [...]
– Ще има нови допълнения към структурата на знанията, но ние вече сме направили най-големите от възможните крачки напред. И въпросът е в това дали предстоят още някакви действително големи изменения в нашата концептуална Вселена.“[28] Подобни са възгледите и на изтъкнатия американски физик Лео Каданоф, на известния биохимик О.Рослер, на лауреата на Нобелова премия Иля Пригожин, разработил теорията на времето и хаососложността. Пригожин смята, че „науката – емпиричната, строгата наука, този тип наука, която решава нейните проблеми, прави света ясен и ни отвежда до някакви резултати, – е стигнала до своя край“.[29] Какво предстои оттук нататък, според тези учени – наши съвременници, които споделят тези възгледи? Прогнозите са две: според първата, науката ще бъде продължена от компютрите и създадения на тяхна основа изкуствен интелект; според втората, науката ще се сведе до техническо обслужване на потребностите на обществото, но няма да има никакви нови велики идеи в своите възгледи за природата.[30]