• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Център "Хуманна педагогика"


За нашия Център „Хуманна педагогика”

 Идването в България на световно известния грузински учен академик Шалва Амонашвили, по случай удостояването му с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза” на СУ „Св.Климент Охридски” ( 2005 год. ), даде първия тласък за създаването на Център „Хуманна педагогика”. До днес той продължава да бъде наш духовен лидер и опора. Центърът бе създаден с решение на УС на Национално сдружение „Рьорих“ от 15 април 2005 година като автономно структурно звено към Сдружението.

Център “Хуманна педагогика” функционира от 2005 год. под ръководството на проф.д-р Емилия Василева и експертен Съвет  в състав: гл.ас. Марияна Косева, Светла Христова, Пепа Лазарова, Васка Атанасова,  Ели Сергеева, Илияна Петрова, Росица Георгиева. Центърът е конструиран от  функциониращи  лаборатории „Хуманна педагогика” и от индивидуалното участие на учители и експерти от областите: София, Силистра, Ловеч, Русе, Пловдив, Пазарджик, Добрич, Плевен, Разград. 


Дейността на центъра е ориентирана около следното:

- На подчертано доброволен принцип, създаване на лаборатории по хуманна педагогика в различни кътчета на страната ни, там където е налице желание за промяна на облика на българското училище; 

- Актуализиране и разпространение на педагогическите хуманистични идеи, адекватно на потребностите на съвременния социален контекст; 

- Укрепване на духовността и хуманистичните ценностни ориентации на българското учителство и оттам на учениците; 

- Стабилизиране и ценностно преосмисляне на социалната и професионална ангажираност на образователните дейци; 

- Развиване у учителите на стремеж към непрекъснато професионално самоусъвършенстване. Стимулиране и разгръщане на творческия им потенциал; 

- Утвърждаване  на значимостта на учителската професия и изпълване със смисъл мисията на българския учител. 


Членство в лабораториите „Хуманна педагогика”

Член на лабораториите по хуманна педагогика може да стане всеки, който подкрепя хуманистичното начало в педагогическата теория и практика, има желание да споделя опит и да се усъвършенства професионално. На този етап дейността на лабораториите е ориентирана предимно към началните учители от няколко области: Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Силистра, Разград, Русе, Плевен, София. Експертите по начално образование по места осъществяват първоначалната връзка с центъра  “Хуманна педагогика”.


Защо “хуманна педагогика”?

За съжаление животът показва, че има и “друга” педагогика - като теоретични постулати и като педагогическа практика. А това е авторитарната, “бездетната” педагогика, която фетишизира учебния резултат и е впримчена в безадресното преследване единствено на предписанията в учебните планове и програми. А в тях, нормално, отсъстват конкретните деца – с актуалните им емоции, потребности, интереси, трудности и възможности за изява. Стремежът да се формират  стабилни знания е свързан с претенциите на една от основните образователни цели, но много важно в цялостния процес е цената, с която я постигаме. И постигаме ли я винаги. Плодовете на нехуманното авторитарно отношение на учителя към учениците  рефлектират неблагоприятно в различни посоки. Те са известни на всички ни. Данните на статистиката ни ги припомнят ежедневно чрез увеличаващото се количество на отчуждени и отпаднали от училище, на морално деградирали млади хора. “Ученикът не е съд, който трябва да напълним, а факел, който трябва да разпалим”. Така твърди мъдрецът Сократ, а Селестен Френe го допълва: “Училището не е мястото, където подготвяме детето за бъдещия живот, училището е самият живот”. Живот, в който ученикът усвоява основни знания и умения, но и формира отношението си към всичко, което го заобикаля, изграждайки ценностната си система. Това може да се постигне само с помощта на учител, който дарява своите ученици с усещането за сигурност и любов, стабилизира чувството им за самоценност, подхранва позитивна мотивация за работа и изгражда среда за адекватна самостоятелна изява на всяко дете. Хуманната педагогика поставя в центъра на педагогическото взаимодействие ученика, отчитайки че той има сериозен потенциал и енергия да постигне своите “върхове”, които природата е заложила в него. Учителят – хуманист успява да открие най-светлите страни на личността и най-силните й качества, за да се опре на тях, да създаде условия за тяхното по-нататъшно пълноценно разгръщане и едновременно с това да създаде стимули за преодоляване на неизбежните слабости и затруднения. Учителят хуманист не мачка и не потиска, той изисква, но непрекъснато подкрепя и извисява. Той не само обича ученика, но показва как трябва да се обича. Да обичаш децата не е достатъчно. Нужно е да знаеш как. Нужно е да ги разбираш и да ги подкрепяш, да вярваш в техните възможности, да ги окриляш в трудните за тях моменти, да изискваш да реализират индивидуалния си интелектуален потенциал, като ги насочваш дискретно към най-адекватните за тях стъпки и решения. А всичко това учителят постига по пътя на непрекъснатото професионално самоусъвършенстване, защото педагогиката  не борави с готови рецепти. Изкуството да се дарява любов непрекъснато се развива и обогатява, защото не предполага абстрактно позитивно отношение, а конкретни знания и компетентност за взаимодействие с конкретни деца и овладяване на конкретни ситуации.


Форми и средства за работа

Ежегодно, след обсъждане на актуалните проблеми на педагогическата практика, учителите формулират работна тема, която се превръща в център на техните творчески търсения и решения. Във връзка с това, Центърът, съвместно с експертите „Начално образование” организира разнообразни форми за : Обучителни семинари; Творчески семинари „Работилници за идеи”; Оформяне на библиотечен фонд; Проучване и популяризиране на литература.


Организиране на представителни педагогически форуми

Вече осем поредни години Център „Хуманна педагогика” организира национални педагогически четения с постоянно мото: „Да запазим усмивката в училище”. Четенията обединяват усилията на голям брой учители. Подготвените материали се отпечатват в сборник.

Конкретната тема, валидна за всяка година се определя от реалните  потребности на педагогическата практика и се концентрира върху значими професионални области.Форумите  и творческите изяви дават прекрасни възможности за обмяна на информация и практически опит. Наричаме ги вдъхновени изповеди, защото ако се разгърнат  сборниците с отпечатаните в него всички статии се усеща любовта  и  професионалната ангажираност на учителите, тяхната отдаденост в хода на трудното учителско ежедневие. Всяка година голям брой учители приковават вниманието на всички присъстващи. На тези срещи са споделят различни проблеми на педагогическото битие, свързано с бъдещи идеи за работа и нови възможности за усъвършенстване на общата ни мисия. Постига се възможност за кариерно израстване на учителите чрез публикуване на най-стойностните им теоретични разработки, посветени на работните теми.

Цялостната дейност на Център „Хуманна педагогика” стимулира творческия потенциал на всички участници, създава емоционално проникната атмосфера на сътрудничество и стабилизира професионалното ни самочувствие. 


Няколко думи за нашия вдъхновител академик Шалва Александрович Амонашвили

За повечето начални учители името Шалва Амонашвили предизвиква най-възвишени настроения и емоции. Той се приема като съвременния класик на хуманната педагогика. Книгите му не могат да се четат равнодушно, защото надмогват наукообразната тривиалност на представяне на педагогическите идеи. В тях пулсира истинската педагогическа реалност, която завладява със своята дълбочина, вариативност и бликаща жизненост и любов. Неговите книги съдържат едни от най-съвършените педагогически  тълкувания. Първата негова книга, публикувана в България на руски език  “Здравствуйте дети не може да се чете равнодушно, наричат я “педагогическа симфония”, от  която блика неподражаема мъдрост и професионална отдаденост. Голяма част от идеите на Шалва Амонашвили са проникнали съдържателно в работата на голям брой български учители още през 80-те години на миналия век. Резултатите винаги са били позитивни и са истинското доказателство за силата на хуманната педагогика, която, както твърди самият Амонашвили, минава през сърцето на учителя, за да очертава пътя на учениците към истинската светлина на знанието и добродетелта. Това, за което той апелира най-силно в този момент на труден преход на пост-социалистическите страни е създаването на условия в училище за формиране на добродетелни личности. Даваме си сметка какво значи това за просперитета на общество ни. 

Пожелаваме на нашите членове много професионални успехи и удовлетвореност!

Проф.д-р Емилия Василева