• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Тържествена вечер в МЦР, посветена на рождения ден на Елена Рьорих

120215 8470 nachalo smallПубликация от сайта на МЦР

На 12 февруари в Международния Център-Музей „Н. К. Рьорих“ бе отбелязана 136-годишнината от рождението на Елена Ивановна Рьорих. Празникът започна с прелюдия № 24 на Фредерик Шопен в изпълнението на Николай Кузнецов, лауреат на международни конкурси, стипендиант на Благотворителния фонд „Елена И. Рьорих“.

 По традиция, на този тържествен ден се връчва Международната премия „Елена Рьорих“. Най-висока оценка сред трудовете за 2014 година получи работата „Изследванията за Шамбала в науката“, представена от Марга Петрова Куцарова – докторант на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, председател на Национално сдружение „Рьорих“ в България. Връчвайки премията, Л. В. Шапошникова, Генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“, Президент на Благотворителния фонд „Е. И. Рьорих“, председател на журито на Международната премия „Елена И. Рьорих“, отбеляза актуалността и ценността на наградения труд. Дълги години темата за Шамбала бе представяна изключително в митовете и легендите, докато най-важният смисъл на тази тема, който е актуален за съвременното човечество, не бе изследван и разкрит от научна гледна точка. Трудът на Марга Куцарова се базира на научен подход, при отчитане на законите на космическата еволюция и, по оценката на Людмила Василиевна Шапошникова, е забележителен.

В своето слово лауреатът отбеляза, че традиционната наука за последните шестдесет години е120215 8484 vrachvane small направила много важни крачки в изучаването на Шамбала, но цялостно изследване на Съкровената страна, – което да покаже неразривната връзка между отделните аспекти на единното явление и да даде отговор на въпроса защо тя винаги е била смятана от народите на Централна Азия като реалност – е възможно само въз основа на системата на познание и методологията на новото космическо мислене. Пример за такова изключително значимо изследване са трудовете на руския учен космист, индолог и историк Л. В. Шапошникова. Нейните изследвания убедително показват, че в науката въпросът за Шамбала – това е въпрос за еволюцията на човечеството, за нейните връзки с еволюцията на Космоса и за законите, на които тази еволюция се подчинява. Според Жива Етика, един от тези най-важни закони се изразява в това, че в еволюцията Висшето води нисшето. Великите Учители, чиято Обител е получила названието Шамбала, водят еволюцията на човечеството и творят метаисторическия процес, взаимодействащ със земния исторически процес. В изследванията на съвременните западни учени (Р. Търман) въпросът за метаисторията е само набелязан, докато в трудовете на руските учени и мислители (Е. И. Рьорих, Н. К. Рьорих, Л. В. Шапошникова) въпросът за метаисторията е задълбочено изследван въз основа на системата на познание на Жива Етика, благодарение на което руската наука е водеща в тази изключителна важна област.

120215 8507 publika smallЗаместник-генералният директор на Музея „Н. К. Рьорих“ по научната работа, докторът на философските науки В. В. Фролов подчерта, че Марга Куцарова в своята работа е избрала методологията на новото космическо мислене, чиито основи откриваме в учението Калачакра, а също така във философската система Жива Етика, в трудовете на Елена и Николай Рьорих и на Л. В. Шапошникова. Един от най-важните съставляващи компоненти на тази методология е метанаучното познание, тоест познанието чрез вътрешното духовно пространство в човека. В. В. Фролов отбеляза, че новото космическо мислене позволява подход към феномена Шамбала като към цялостно единство на космическите и земни процеси и по този начин дава възможност по-нататък да се сформира реална и истинна представа за това явление. Изучаването на темата Шамбала от позициите на науката, основаваща се на космическото мислене, е важно и затова, защото то позволява аргументирано да се показват изопачаванията на тази тема, които се срещат днес в псевдонаучната литература.

 В рамките на тържествената вечер се състоя и представянето на новата книга на Людмила120215 8544 LV small Шапошникова „Изгаряне на тъмнината“ („Сожжение тьмы“, Москва, 2015). Централна тема на книгата е борбата между Светлината и тъмнината – процес, което е необходимо да се отчита при изследването на всички земни събития. С особено яростна сила тази борба се разгръща в пространството на планетата Земя през ХХ век и в тази борба сме въвлечени всички ние, отбеляза Татяна О. Книжник, главен редактор на Издателския отдел на Международния Център „Рьорих“ (МЦР). В своята книга – подчерта тя, – Людмила Василиевна доказва, че без осъзнатото приемане на съществуването на другите светове, взаимодействащи помежду си, на Великите Учители, способни да влияят върху еволюционните процеси, без приемането на концепцията за човека като главен инструмент на еволюцията, носител на дух и на други фини структури, да се изследва живота на човека и още 120215 Knijgnik smallповече на ключови исторически фигури е просто безсмислено. Жизненият път на човека е цялостно явление, включващо земна и надземна страна, затова реалното изучаване на неговия живот и дейност ще бъде възможно само тогава, когато те са включени в по-широк контекст – контекста на метаисторията. Книгата на Л. В. Шапошникова показва, че без отчитането на метаисторическия аспект е невъзможно максимално пълното осветяване на обстоятелствата на жизнения път на историческата личност.

За пръв път в книгата на Людмила Василиевна ние откриваме конкретен исторически период от сто години, в който е представено действието на метаисторията, участието в историческия процес на силите на Светлината и тъмнината, които се проявяват чрез конкретни исторически личности – това отбеляза вицепрезидентът на МЦР А. В. Стеценко. Авторът на книгата, подчерта той, прави120215 Stetsenko small извод за това, че войната е плод на тъмнината, която иска своите милиони жертви. Л. В. Шапошникова разкрива и съвременния облик на тъмнината, в частност на примера на борбата за наследството на четиримата Рьорих и дългогодишните опити да се унищожи обществения (недържавен) Музей „Н. К. Рьорих“. Особено внимание А. В. Стеценко обърна на последната глава на книгата, в която се казва: „Сега всичко зависи само от нас“ и подчерта, че само чрез осъзнаването от човека на Културата като почитане на Светлината може да се усъвършенства обкръжаващия ни живот. Ние всички трябва да противостоим на тъмнината.

120215 Juravihin smallПървият заместник-генерален директор на Музея „Н. К. Рьорих“ П. М. Журавихин подчерта, че ценността на книгата на Людмила Василиевна се състои в това, че тя за пръв път дава възможност ясно и отчетливо да се осъзнае: Светлината и тъмнината не са абстрактни понятия, а явления, свързани с космическите процеси и имащи своя структура и свои представители. И борбата между тях е изключително сложен процес с огромно енергетично напрежение. Именно колосалното напрежение дава възможност да се преодолява съпротивата на низката енергетика на тъмнината и да се създава този необходим енергетичен потенциал, който спомага за по-нататъшното движение напред на еволюцията на Космоса и на човека. Въз основата на конкретни исторически събития в книгата е показано, колко неимоверно тежко протича процесът на изгаряне на тъмнината, процес, изискващ от човека проявата в живота на най-високите духовни качества. П. М. Журавихин отбеляза още една интересна особеност на книгата: независимо от дълбокото потресение от прочетеното, тя не оставя чувство на безнадеждност и разочарование, а това е признак за истинно изкуство, което по думите на Елена Рьорих „винаги е духовно, будещо устрем към красотата, към Висшето и в това е неговото главно и най-велико значение“.

120215 Frolov smallВ. В. Фролов обърна внимание на това, че в книгата е осветена темата за помощта на Русия във Великата отечествена война от Силите на Светлината, стремящи се да съхранят страната като крепост на космическата еволюция. За действеното възприемане на тази помощ е било необходимо наличието на определено състояние на съзнанието на народа, който в критична, гранична ситуация, между живота и смъртта, е проявил най-хубавите си духовни качества. Изпитвайки самоотвержена любов към Родината, хората съзнателно са отивали на подвиг и сърцата им са били способни да възприемат пулса на истинния Живот и течението на неговите закони.

 Упълномощеният по въпросите на детето във Владимирска област на Русия Г. Л. Прохоричев констатира, че съществува огромно количество нормативни актове, които защитават детството, но проблемът за гибелта на децата поради най-различни причини остава и до момента нерешен. И актуалността на книгата на 120215 Prohorychev smallЛ. В. Шапошникова е в това, че тя ярко показва общата картина на войната за душите и живота на малките жители на планетата, сред които има и деца с ново съзнание. Тези деца ще променят света, ще поведат Земята по еволюционен път – по пътя на Културата, Светлината, Красотата. Когато всеки ден се сблъскваш с беда на дете, сподели Г. Л. Прохоричев, понякога се отчайваш, но книгата на Людмила Василиевна призовава и подкрепя устрема към това да се направи всичко възможно и невъзможно за спасяването на всяко дете, дошло на този свят.

Едуард А. Томша, председател на Санктпетербургското отделение на МЦР, определи излизането от печат на новия труд на Л. В. Шапошникова като значително събитие. За пръв път в достъпна форма, с използване на основни положения на философията на космическата реалност – Жива Етика, въз основа на120215 Tomsha small исторически материал, многочислени факти и статистика от последните години е разгледан един от крайъгълните въпроси в еволюцията на човечеството – борбата на Светлината и тъмнината на планетата Земя като отражение на борбата на Светлината и тъмнината в Космоса. Е. А. Томша подчерта профетическия характер на книгата, определяйки я като послание към тези, които днес са способни да мислят с категориите на красотата и са съзвучни с идеите на космическата еволюция.

Актуалността на книгата на Л. В. Шапошникова, смята М. П. Куцарова, е в това, че тя разчиства пространството от тъмните наслоявания от миналото, от заблужденията и илюзиите, като открива по този начин широк достъп за светлината на знанията. Тъмнината, проявила се в страшния облик на сталинизма в СССР, днес, както показва авторът, има нов образ и това са преди всичко силите, насочени срещу Културата и конкретно тези, които целенасочено са действали и действат срещу обществения, недържавен Музей „Н. К. Рьорих“, лишавайки го от меценатска помощ. Книгата „Изгаряне на тъмнината“ е продължение на задълбоченото изследване от Людмила Василиевна на 120215 8572 koncert smallметаисторическия процес, което ние откриваме в предходните й трудове. Авторът убедително показва един от редките случаи в историята – сливането на метаисторическия и земния исторически процес върху конкретния пример на Великата отечествена война, когато решаващата помощ на Висшите космически сили намира опора в устрема на съветския народ да победи и да унищожи нацистката тъмнина.

 В заключение на тържествената вечер своето творчество представиха стипендиантите на Благотворителния фонд „Елена И. Рьорих“. Стихотворенията и музикалните произведения, прозвучали в изпълнението на младия писател Джонатан Кимелфелд, пианиста Николай Кузнецов и дуета: арфистката Анна Добрецова и поета Даниил Посаженников, станаха достоен завършек на рождения ден на Елена Ивановна Рьорих.


Още материали по темата:

Публикация на Интернет-портала "Музеите на Русия": Тържествена вечер, посветена на рождения ден на Е. И. Рьорих

Сайт на Благотворителния фонд "Е. И. Рьорих": Международната премия "Е. И. Рьорих" за 2014 година