• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

В памет на Кира Алексеевна Молчанова

Molchanova Kira smallНа 12 януари 2015 година си замина от нашия земен свят Кира Алексеевна Молчанова, основател и безсменен председател на Естонското сдружение „Рьорих“, подвижник, обществен деец и деец на Културата.

Искрено сме благодарни на съдбата за това, че имахме щастието да познаваме Кира Алксеевна Молчанова, един от най-дългогодишните и опитни дейци на Рьориховото движение, голям приятел на Международния Център „Рьорих“.

Ние завинаги ще запомним тихата светлина на сърцето й, нейната доброжелателност и сърдечност. Жизненият й пример за издръжливост и непоколебимост, за преданост на делото на Рьорих и на Международния Център „Рьорих“, постоянната й работа на нивата на Културата и педагогиката ще останат с нас и ще ни помагат да вървим по същия път на Културата.

В течение на много години Кира Алексеевна е сътрудничила с един от най-големите рьориховеди на ХХ век, биограф на семейство Рьорих, Павел Фьодорович Беликов. Кира Алексеевна е познавала лично Юрий Рьорих и Святослав Рьорих и е направила много, за да остави на поколенията след нея светла вест за тези велики хора. Тя е стенографирала многочислените изказвания на Святослав Николаевич Рьорих по време на посещенията му в СССР, които понастоящем са издадени от Международния Център „Рьорих“ и са достъпни за изследователи. Благодарение на нейните старания, Международният Център „Рьорих“ издаде в три тома сборника „Непрестанно изкачване“, посветен на живота и творчеството на П. Ф. Беликов, а така също книгите на П. Ф. Беликов „Святослав Рьорих“ и „Рьорих: опит за духовна биография“.

В течение на много години Кира Алексеевна бе член и активен участник на Международния съвет на Рьориховите организации „С. Н. Рьорих“.

Ние няма да забравим и сме благодарни за нейния голям принос в провеждането в София през октомври 2004 година на Международната научно-обществена конференция, посветена на 100-годишния юбилей на Святослав Николаевич Рьорих.

Дейността на Кира Алексеевна Молчанова като безсменен председател на Естонското сдружение „Рьорих“, насочена към талантливото популяризиране и изследване в Естония на живота и творчеството на семейство Рьорих, активната й подкрепа и защита на Международния Център „Рьорих“, неуморната й работа на нивата на хуманната педагогика ще ни служат като светъл пример.

Кира Алексеевна ще ни липсва, но ние знаем, че новият й път е Светъл.

Изразяваме искрени съболезнования на всички нейни близки, съратници и приятели в Естония, Русия и във всички страни, където осъществява дейност Рьориховото движение.

Светлата памет за Кира Алексеевна ще остане в нашите сърца и ще ни помага да вървим напред.


Национално сдружение „Рьорих“ – член на Международния Център „Рьорих“
Памяти Киры Алексеевны Молчановой

 

12 января 2015 года ушла из земной жизни Кира Алексеевна Молчанова, основатель и бессменный председатель Эстонского общества Рериха, подвижник, общественный деятель и деятель Культуры.

Мы искренне благодарны судьбе за то, что нам посчастливилось знать Киру Алексеевну Молчанову, одного из старейших деятелей Рериховского движения, большого друга Международного Центра Рерихов. Мы навсегда запомним тихий свет ее сердца, доброжелательность и сердечность. Ее жизненный пример стойкости, преданности делу Рерихов и Международному Центру Рерихов, ее непрестанная деятельность на ниве Культуры и педагогики останутся с нами и помогут нам идти этим же путем Культуры.

На протяжении многих лет Кира Алексеевна сотрудничала с одним из крупнейших рериховедов ХХ века, биографом Рерихов, П.Ф. Беликовым. Кира Алексеевна знала лично Юрия Николаевича Рериха и Святослава Николаевича Рериха, сделала немало, чтобы донести следующим за ней поколениям светлую весть об этих великих людей. Она стенографировала многочисленные выступления С.Н. Рериха во время его посещений в СССР, которые теперь изданы Международным Центром Рерихов и доступны для исследователей. Благодаря ее стараниям, Международным Центром Рерихов изданы также три тома сборника о жизни и творчестве П.Ф. Беликова – «Непрерывное восхождение», и книги П.Ф. Беликова «Святослав Рерих», «Рерих: опыт духовной биографии».

На протяжении многих лет Кира Алексеевна являлась членом и активным участником Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха.

Мы не забудем и благодарны за ее ценнейший вклад в проведении в Софии в октябре 2004 года Международной научно-общественной конференции, посвященной 100-летию Святослава Николаевича Рериха.

Ее деятельность в качестве бессменного председателя Эстонского общества Рериха, направленная на талантливую популяризацию и исследование в Эстонии жизни и творчества Рерихов, ее активная поддержка и защита Международного Центра Рерихов, ее неустанная работа на ниве гуманной педагогики будут служить светлым примером.

Нам будет ее не хватать, но мы знаем, что новый путь ее – Светлый.

Выражаем искренние соболезнования всем ее близким, соратникам и друзьям в Эстонии, России и во всех странах Рериховского движения.

 Светлая память о Кире Алексеевне останется в наших сердцах, и будет помогать нам идти вперед.


Национальное общество имени Рерихов - коллективный член МЦР

 


 

Естонско общество "Рьорих" - В памет на Кира Алексеевна Молчанова

Международен Център "Рьорих" - В памет на Кира Алексеевна Молчанова

Латвийско отделение на МЦР - В памет на Кира Алексеевна Молчанова

Международен съвет на Рьориховите организации "С. Н. Рьорих" - В памет на Кира Алексеевна Молчанова