• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

Изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Хасково

На 20 октомври 2015 година в Хасково бе открита изложбата „Пактът Рьорих. История и съвременност“, посветена на 80-годишнината на Пакта Рьорих и 70-годишнината на ЮНЕСКО. Експозицията на Международния Център „Рьорих“...

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

Конференцията "80 години Пакт Рьорих" в МЦР бе проведена под патронажа на ЮНЕСКО

В обществения Музей "Н. К. Рьорих" на Международния Център "Рьорих", под патронажа на ЮНЕСКО, от 8 до 11 октомври 2015 година се състоя Международната научно-обществена конференция "80 години Пакт Рьорих"....

Нови постъпления в библиотеката на НС "Рьорих"

obl Svetoslav Katrin 1 small

Сред новите постъпления, които Национално сдружение „Рьорих“ придоби за своята библиотека през втората половина на 2013 година, са:

 „Действовать во имя добра – наш священный долг“. Переписка Святослава Рериха с Кэтрин Кэмбелл. В 4 т. Т. І (1929–1934). – Москва: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2013. – 312 стр., илюстр.

 „Действовать во имя добра – наш священный долг“. Переписка Святослава Рериха с Кэтрин Кэмбелл. В 4 т. Т. ІІ (1935). – Москва: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2013. – 320 стр., илюстр.

 В изданието са публикувани писмата на художника, мислителя, хуманиста и просветителя Святослав Николаевич Рьорих (1904–1993) с близкия му сподвижник, деятел на Рьориховото движение в САЩ Кетрин Кемпбъл (1898–1996).

 Първият том включва писмата на Святослав Рьорих и Кетрин Кемпбъл за периода 1929–1934 г., а вторият – за 1935 година. Писмата се съхраняват в Ръкописния отдел на Международния Център „Рьорих“.

 

 Etika nauka 2 smallЖивая Этика и наука. Выпуск ІІ – Москва: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2013. – 576 стр-, илл.

 Днес в науката и философията се е сформирала проблемна ситуация. Науката, която използва като правило емпирични методи и избира като предмет на своите изследвания явленията на видимия, физически свят, е ограничена в своите възможности да изучава проявленията на материята с по-фино състояние и по-високо измерение. В същото време учените започват да усещат необходимостта от разширяване на научната методология, която в обновения си вариант би позволила изучаването на явленията на инобитието. Съвременната философия, чиито положения биха могли да бъдат използвани при обновяването на научната методология, с такъв потенциал не разполага, защото неин ориентир е преди всичко социологическият мироглед. Според авторите на книгата, възможностите за обновяването на науката са заложени във философията на Жива Етика. Тази философска система все по-често става предмет на научно осмисляне, а нейният методологичен потенциал започва да се прилага от учените в научните им изследвания.

Във вторият сборник от тази поредица са включени докладите на учени от Международния Център „Рьорих“ (МЦР), регионите на Русия и от други страни, участващи в работата на групата „Жива Етика“ към Научния съвет на МЦР.

Книгата е предназначена за научни работници, преподаватели на учебни заведения, докторанти и студенти, интересуващи се от развитието на науката.

 

books konf 2012110 лет со дня рождения Ю.Н.Рериха: Материалы Международной научно-общественной конференции 2012. – Москва: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2013. – 433 стр. (Рериховская научно-популярная библиотека).

 В настоящето издание са включени материалите на Международната научно-обществена конференция, посветена на 110-годишнината от рождението на Юрий Николаевич Рьорих, които в определена степен разкриват големия творчески принос на Ю. Н. Рьорих в ориенталистиката. Този принос е свидетелство за това, че методологическите подходи на руския учен към решаването на различни проблеми на културно-историческото развитие на народите на Средна Азия, основаващи се на новото космическо мислене, водят до научни резултати, които съществено разширяват създалата се в световната ориенталистика представа за историческото развитие на народите от този регион на планетата.

Книгата разкрива главните качества на Юрий Н. Рьорих като уникална личност и изключително голям учен ориенталист на ХХ век – лингвист и изкуствовед, етнограф и пътешественик, които водят до неговите велики научни достижения.

Сборникът е предназначен за научни работници, преподаватели на ВУЗове, докторанти и студенти, интересуващи се от творчеството на Юрий Н. Рьорих и като цяло от проблемите на ориенталистиката.

 

letters EIR 1 smallРерих Елена Ивановна. Письма. В 9 т. Том 2. Москва: Международный Центр Рерихов, 2013 г.

Второе издание, исправленное и дополненное

 Пълното събрание в 9 тома на писмата на Елена Рьорих, съхранявани в Ръкописния отдел на Международния Център „Рьорих“. Във втория том са включени писмата от 1934 година, адресирани основно до Николай и Юрий Рьорих, а също така до сътрудниците на Музея „Рьорих“ в Ню Йорк.

Второ издание, допълнено и коректирано. 

 

 

 


books kosmisty katalogРусские космисты ХХ-ХХІ веков: живопись, графика, скульптура. Каталог выставки / сост. Н.Н. Черкашина, авт. вступ. статьи В.Г. Соколов. – Москва: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2013. – 196 стр., илл.

 Космизмът като направление в художественото творчество възниква с вълната на духовната революция в Русия в края на ХІХ – началото на ХХ век и за своято повече от вековна история дава на света много интересни самобитни художници и скулптори.

В каталога на изложбата, организирана от Музея „Н. К. Рьорих“ в Москва през октомври 2013 година са включени произведенията на такива известни майстори като В. Черноволенко, Б. Смирнов-Русецки, Ю. Кузнецов, Ю. Ушков, Н. Волкова, Феодосия, О. Висоцки, О. Величко, С. Путря, А. Леонов и други.

Изданието е богато илюстрирано и е адресирано до най-широк кръг читатели.

 zaschita 6 smallЗащитим имя и наследие Рерихов. Том 6. Документы. Публикации в прессе. Очерки. Москва: Международный Центр Рерихов, 2013. – 1152 стр.

 Името и наследството на семейство Рьорих с течение на времето получава все по-голяма известност и популярност преди всичко благодарение на техните научно-философски идеи, разкриващи реалното място на човека в Космоса и показващи определящата роля на културата в еволюцията на човечеството. Новото космическо мислене, чийто носител е семейство Рьорих, в наши дни е предмет на дисертационни изследвания, на неговото изучаване са посветени статии и монографии, неговите проблеми се разглеждат на международни научни конференции. Наред с това обаче, идеите на Рьорих и на космическото мислене като цяло срещат активно противодействие от страна на тези сили, които олицетворяват невежественото отношение към новите методологични подходи в науката и по същество – пренебрежението към самата култура.

В сборника са представени статии, документи, публикации в пресата, в които е отразена нелеката ситуация, създала се около културното наследство на семейство Рьорих и Музея „Н. К. Рьорих“.

 Книгата е адресирана до всички неравнодушни към защитата на културата и имената на нейните изтъкнати носители.