• 1
  • 2
  • 3
Prev Next

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

В памет на първия Президент на Международния Център „Рьорих“ Генадий Михайлович Печников

На 27 април 2018 година завърши своя земен път първият Президент на Международния Център "Рьорих" Генадий Михайлович Печников. Публикуваме текста в памет на Г.М. Печников от колектива на Международния Център...

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

Изложба „Пактът Рьорих. История и съвременност“ в Силистра

В Силистре, в древнем болгарском городе на Дунае, 5 апреля 2017 года открылась выставка Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха. История и современность». Выставка представлена в Художественной галерее Силистры (с 5...

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международния Център "Рьорих“

Открито обръщение от участниците в извънредното общо събрание на Международната неправителствена организация „Международен Център Рьорих“ към Президента на Руската Федерация (РФ), Правителството на РФ, ръководството на Федералното събрание на РФ,...

Нови постъпления в библиотеката на НС "Рьорих"

obl Svetoslav Katrin 1 small

Сред новите постъпления, които Национално сдружение „Рьорих“ придоби за своята библиотека през втората половина на 2013 година, са:

 „Действовать во имя добра – наш священный долг“. Переписка Святослава Рериха с Кэтрин Кэмбелл. В 4 т. Т. І (1929–1934). – Москва: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2013. – 312 стр., илюстр.

 „Действовать во имя добра – наш священный долг“. Переписка Святослава Рериха с Кэтрин Кэмбелл. В 4 т. Т. ІІ (1935). – Москва: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2013. – 320 стр., илюстр.

 В изданието са публикувани писмата на художника, мислителя, хуманиста и просветителя Святослав Николаевич Рьорих (1904–1993) с близкия му сподвижник, деятел на Рьориховото движение в САЩ Кетрин Кемпбъл (1898–1996).

 Първият том включва писмата на Святослав Рьорих и Кетрин Кемпбъл за периода 1929–1934 г., а вторият – за 1935 година. Писмата се съхраняват в Ръкописния отдел на Международния Център „Рьорих“.

 

 Etika nauka 2 smallЖивая Этика и наука. Выпуск ІІ – Москва: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2013. – 576 стр-, илл.

 Днес в науката и философията се е сформирала проблемна ситуация. Науката, която използва като правило емпирични методи и избира като предмет на своите изследвания явленията на видимия, физически свят, е ограничена в своите възможности да изучава проявленията на материята с по-фино състояние и по-високо измерение. В същото време учените започват да усещат необходимостта от разширяване на научната методология, която в обновения си вариант би позволила изучаването на явленията на инобитието. Съвременната философия, чиито положения биха могли да бъдат използвани при обновяването на научната методология, с такъв потенциал не разполага, защото неин ориентир е преди всичко социологическият мироглед. Според авторите на книгата, възможностите за обновяването на науката са заложени във философията на Жива Етика. Тази философска система все по-често става предмет на научно осмисляне, а нейният методологичен потенциал започва да се прилага от учените в научните им изследвания.

Във вторият сборник от тази поредица са включени докладите на учени от Международния Център „Рьорих“ (МЦР), регионите на Русия и от други страни, участващи в работата на групата „Жива Етика“ към Научния съвет на МЦР.

Книгата е предназначена за научни работници, преподаватели на учебни заведения, докторанти и студенти, интересуващи се от развитието на науката.

 

books konf 2012110 лет со дня рождения Ю.Н.Рериха: Материалы Международной научно-общественной конференции 2012. – Москва: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2013. – 433 стр. (Рериховская научно-популярная библиотека).

 В настоящето издание са включени материалите на Международната научно-обществена конференция, посветена на 110-годишнината от рождението на Юрий Николаевич Рьорих, които в определена степен разкриват големия творчески принос на Ю. Н. Рьорих в ориенталистиката. Този принос е свидетелство за това, че методологическите подходи на руския учен към решаването на различни проблеми на културно-историческото развитие на народите на Средна Азия, основаващи се на новото космическо мислене, водят до научни резултати, които съществено разширяват създалата се в световната ориенталистика представа за историческото развитие на народите от този регион на планетата.

Книгата разкрива главните качества на Юрий Н. Рьорих като уникална личност и изключително голям учен ориенталист на ХХ век – лингвист и изкуствовед, етнограф и пътешественик, които водят до неговите велики научни достижения.

Сборникът е предназначен за научни работници, преподаватели на ВУЗове, докторанти и студенти, интересуващи се от творчеството на Юрий Н. Рьорих и като цяло от проблемите на ориенталистиката.

 

letters EIR 1 smallРерих Елена Ивановна. Письма. В 9 т. Том 2. Москва: Международный Центр Рерихов, 2013 г.

Второе издание, исправленное и дополненное

 Пълното събрание в 9 тома на писмата на Елена Рьорих, съхранявани в Ръкописния отдел на Международния Център „Рьорих“. Във втория том са включени писмата от 1934 година, адресирани основно до Николай и Юрий Рьорих, а също така до сътрудниците на Музея „Рьорих“ в Ню Йорк.

Второ издание, допълнено и коректирано. 

 

 

 


books kosmisty katalogРусские космисты ХХ-ХХІ веков: живопись, графика, скульптура. Каталог выставки / сост. Н.Н. Черкашина, авт. вступ. статьи В.Г. Соколов. – Москва: Международный Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2013. – 196 стр., илл.

 Космизмът като направление в художественото творчество възниква с вълната на духовната революция в Русия в края на ХІХ – началото на ХХ век и за своято повече от вековна история дава на света много интересни самобитни художници и скулптори.

В каталога на изложбата, организирана от Музея „Н. К. Рьорих“ в Москва през октомври 2013 година са включени произведенията на такива известни майстори като В. Черноволенко, Б. Смирнов-Русецки, Ю. Кузнецов, Ю. Ушков, Н. Волкова, Феодосия, О. Висоцки, О. Величко, С. Путря, А. Леонов и други.

Изданието е богато илюстрирано и е адресирано до най-широк кръг читатели.

 zaschita 6 smallЗащитим имя и наследие Рерихов. Том 6. Документы. Публикации в прессе. Очерки. Москва: Международный Центр Рерихов, 2013. – 1152 стр.

 Името и наследството на семейство Рьорих с течение на времето получава все по-голяма известност и популярност преди всичко благодарение на техните научно-философски идеи, разкриващи реалното място на човека в Космоса и показващи определящата роля на културата в еволюцията на човечеството. Новото космическо мислене, чийто носител е семейство Рьорих, в наши дни е предмет на дисертационни изследвания, на неговото изучаване са посветени статии и монографии, неговите проблеми се разглеждат на международни научни конференции. Наред с това обаче, идеите на Рьорих и на космическото мислене като цяло срещат активно противодействие от страна на тези сили, които олицетворяват невежественото отношение към новите методологични подходи в науката и по същество – пренебрежението към самата култура.

В сборника са представени статии, документи, публикации в пресата, в които е отразена нелеката ситуация, създала се около културното наследство на семейство Рьорих и Музея „Н. К. Рьорих“.

 Книгата е адресирана до всички неравнодушни към защитата на културата и имената на нейните изтъкнати носители.